Algemene Voorwaarden Bouwgroep Best

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1.   Bouwgroep Best: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan I.B.C.weg 3c, 5683 PK te Best, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 80811779.
2.   Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Bouwgroep Best een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3.   Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4.   Partijen: Bouwgroep Best en de Wederpartij gezamenlijk.
5.   Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Bouwgroep Best zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de levering van Goederen.
6.   Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Bouwgroep Best uit te voeren werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, installatie, bouw-, verbouw-, aanbouw-, renovatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden,
7.   Goederen: de in het kader van de Overeenkomst door Bouwgroep Best aan de Wederpartij te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van Werkzaamheden door of namens Bouwgroep Best worden geïnstalleerd of anderszins verwerkt. Onder Goederen kunnen bijvoorbeeld begrepen zijn, airconditioningssystemen, overkappingen, badkamermeubels, tegels, sanitair en bouwmaterialen.
8.   Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bouwgroep Best en iedere Overeenkomst.
2.   De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.   Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4.   Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.   Elk mondeling dan wel Schriftelijk aanbod van Bouwgroep Best (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval het aanbod voor een bepaalde tijd geldig is. Bouwgroep Best kan zijn aanbod nog herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Wederpartij. Offertes van Bouwgroep Best zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening daarvan, tenzij in of bij de offerte uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is aangegeven.
2.   Aan een aanbod van Bouwgroep Best dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Bouwgroep Best dat gebaseerd is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
3.   Een Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van Bouwgroep Best, op de eventueel daartoe door Bouwgroep Best aangewezen wijze, door de Wederpartij is aanvaard.
4.   Indien Bouwgroep Best de Wederpartij, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging daarvan verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging per e-mail of anderszins Schriftelijk bij Bouwgroep Best heeft geklaagd.
5.   Indien de Wederpartij de Overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
Iedere Overeenkomst is na totstandkoming daarvan bindend. In geval van annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij, is Bouwgroep Best gerechtigd vergoeding te vorderen van de schade die daardoor voor Bouwgroep Best ontstaat.
ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1.   De Wederpartij dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Bouwgroep Best aangewezen wijze, aan Bouwgroep Best te verstrekken.
2.   Verder dient de Wederpartij Bouwgroep Best steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
3.   De Wederpartij dient ten aanzien van uitvoering van Werkzaamheden zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke voorbereiding en uitvoering van de Werkzaamheden.
4.   Indien de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst niet kan plaatsvinden als gevolg van een aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid, bijvoorbeeld omdat de Wederpartij haar verplichtingen als bedoeld in de vorige leden van dit artikel niet nakomt, komen, onverminderd het bepaalde in artikel 11, de daaruit voor Bouwgroep Best voortvloeiende extra kosten en geleden schade, voor rekening van de Wederpartij.
ARTIKEL 6. | DERDEN
1.   Bouwgroep Best is gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Werkzaamheden te betrekken.
2.   Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Bouwgroep Best bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Bouwgroep Best, jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden en gelden de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten aanzien van de bedoelde derden, e.e.a. als ware zij in plaats van Bouwgroep Best, zelf partij bij de Overeenkomst.
ARTIKEL 7. | KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN
1.   Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen en die Bouwgroep Best niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.
2.   Kostenverhogende omstandigheden geven Bouwgroep Best recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
3.   Indien Bouwgroep Best van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal hij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen Partijen zo spoedig mogelijk overleg plegen over de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid door de Wederpartij zal worden vergoed.
4.   De Wederpartij is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de Wederpartij in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.
ARTIKEL 8. | MEERWERK
1.   In geval van door de Wederpartij gewenste wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, kan Bouwgroep Best slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, als hij de Wederpartij tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
2.   Een verzoek van de Wederpartij tot wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, hoeft Bouwgroep Best niet te accepteren indien en voor zover dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.
ARTIKEL 9. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
Goederen
1.   Voor zover de Overeenkomst uitsluitend voorziet in de verkoop en levering van Goederen, dient de Wederpartij op het moment van leveren, althans onmiddellijk daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Goederen aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Goederen naar oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan onmiddellijk mededeling te doen aan Bouwgroep Best.
2.   Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen nadat de Wederpartij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, Schriftelijk bij Bouwgroep Best te zijn ingediend.
3.   In afwijking van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Bouwgroep Best is geklaagd.
Werkzaamheden
4.   Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van de Werkzaamheden redelijkerwijs voor de Wederpartij zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen onmiddellijk bij de oplevering te worden gemeld.
5.   Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering van de Werkzaamheden redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, Schriftelijk bij Bouwgroep Best te worden ingediend.
Algemeen
6.   Indien de Wederpartij niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Bouwgroep Best uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
7.   Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan Bouwgroep Best bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
ARTIKEL 10. | GARANTIE EN CONFORMITEIT
1.   De garantie op Goederen is beperkt tot de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen garantie, bij gebreke waarvan de garantie is beperkt tot de eventuele fabrieksgarantie die door de fabrikant daarvan met de Goederen is meegeleverd. Vorenstaande geldt met dien verstande dat een door Bouwgroep Best, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten in het kader van een consumentenkoop jegens Bouwgroep Best kunnen doen gelden (conformiteit).
2.   In geval van een beroep op eventuele fabrieksgarantie geschiedt afwikkeling daarvan conform de toepasselijke fabrieksgarantievoorwaarden van de fabrikant. De eventuele kosten die de fabrikant of toeleverancier van Bouwgroep Best in verband met een beroep op de fabrieksgarantie doorberekent, alsook de eventuele kosten die Bouwgroep Best maakt in verband met de bemiddeling bij een beroep op de fabrieksgarantie, komen voor rekening van de Wederpartij.
3.   Een aanspraak op eventuele door Bouwgroep Best verstrekte garantie dan wel een aanspraak op basis van non-conformiteit vervalt in elk geval indien een gebrek van de Goederen het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Bouwgroep Best toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, brand, kortsluiting, waterschade, blikseminslag, vandalisme, diefstal, extreme weersomstandigheden en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van Bouwgroep Best of de fabrikant, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de Goederen, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Bouwgroep Best zijn uitgevoerd.
4.   Voor een geldig beroep op eventuele door Bouwgroep Best verstrekte garantie of non-conformiteit dient de Wederpartij ter zake tijdig en overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 bij Bouwgroep Best te klagen.
5.   Wanneer voor onderzoek naar een gebrek waarvoor Bouwgroep Best (uit hoofde van dit artikel) niet aansprakelijk is, onderzoekskosten worden gemaakt, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij.
ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1.   Bouwgroep Best is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst (waaronder het bepaalde in deze algemene voorwaarden mede begrepen) niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Bouwgroep Best ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Bouwgroep Best in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2.   Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Bouwgroep Best gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de Wederpartij al haar (toekomstige) betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst reeds volledig is nagekomen.
3.   Voorts is Bouwgroep Best gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4.   De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Bouwgroep Best op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en/of ontbindingsrecht.
5.   Indien de grond die tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst heeft geleid, aan de Wederpartij kan worden toegerekend, is de Wederpartij verplicht de schade die Bouwgroep Best dientengevolge lijdt, te vergoeden.
6.   Indien Bouwgroep Best de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele nog openstaande vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
ARTIKEL 12. | BETALINGEN
1.   In geval de Overeenkomst mede voorziet in de levering van tegels, sanitair of andere Goederen die door Bouwgroep Best bij derden moeten worden besteld, is Bouwgroep Best gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Bouwgroep Best is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens Bouwgroep Best.
2.   Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Bouwgroep Best vermelde termijn.
3.   Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
4.   Bouwgroep Best is gerechtigd om de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
5.   Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
6.   Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij een Consument is.
7.   Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.
ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID
1.   De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens, gebreken van of ongeschiktheid van zaken van de Wederpartij waaraan de Werkzaamheden worden verricht of waarop de Werkzaamheden betrekking hebben, tenzij Bouwgroep Best deze gebreken of ongeschiktheid behoorde te kennen, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Bouwgroep Best kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Wederpartij jegens Bouwgroep Best geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
2.   Voor schade als gevolg van een omstandigheid als bedoeld in artikel 10.3 is Bouwgroep Best nimmer aansprakelijk.
3.   Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Bouwgroep Best zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Bouwgroep Best treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Bouwgroep Best Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld en Bouwgroep Best na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
4.   Bouwgroep Best is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en overige gevolgschade.
5.   Mocht Bouwgroep Best aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Bouwgroep Best te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Bouwgroep Best hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Bouwgroep Best ter zake vervalt.
6.   De aansprakelijkheid van Bouwgroep Best is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de Goederen waarop de aansprakelijkheid van Bouwgroep Best betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Bouwgroep Best beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Bouwgroep Best betrekking heeft. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Bouwgroep Best meer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Bouwgroep Best afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Bouwgroep Best dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
7.   Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 9, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Bouwgroep Best één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
8.   In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
9.   De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bouwgroep Best of diens leidinggevend personeel.
ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.   Alle door Bouwgroep Best geleverde Goederen blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij al haar verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2.   Het is de Wederpartij, behoudens het bepaalde in lid 5, verboden de Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.   Indien derden beslag leggen op de Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Bouwgroep Best hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4.   De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Bouwgroep Best en de eventueel door Bouwgroep Best aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Bouwgroep Best is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Goederen terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.
5.   Indien Bouwgroep Best geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Goederen zijn nagetrokken, is de Wederpartij gehouden de nieuwgevormde zaken aan Bouwgroep Best te verpanden.
6.   Als de Wederpartij, nadat de Goederen door Bouwgroep Best aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Goederen als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.
ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN
1.   Bouwgroep Best is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Wederpartij daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
2.   Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3.   Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4.   Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Oost-Brabant wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Bouwgroep Best een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Bouwgroep Best Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.

Scroll naar boven